Zakresy zagadnień

  1. Wstępna porada prawna.
  2. Przygotowanie do prowadzenia sprawy. Dokumentacja i inne informacje.
  3. Kwalifikacja prawna.
  4. Prognoza procesowa. Analiza sprawy.
  5. Strona przeciwna i jej stanowisko.
  6. Ustalenie stanu faktycznego i przygotowanie koniecznych informacji i dowodów.
  7. Przygotowanie postępowania dowodowego. Ciężar dowodu.
  8. Przebieg procesu lub innych przewidywanych czynności.
  9. Koszty. Nakład pracy. Czas trwania sprawy.
  10. Wykonanie orzeczenia lub ugody. Aspekty praktyczne orzeczenia