• Doradztwo prawne we wszelkich sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego (zobowiązania, umowy, delikty, wypadki, sprawy rodzinne i spadkowe).
  • Zastępstwo prawne w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie m.in w skutek wypadków drogowych, wypadków w obiektach użyteczności publicznej lub handlowych, pobicia, wypadków przy pracy i innych deliktów.
  • Zastępstwo procesowe w sprawach o zapłatę z tytułu wszelkiego rodzaju umów (pożyczka, najem i inne).
  • Likwidacja szkód ubezpieczeniowych.
  • Dochodzenie odszkodowania w zakresie szkód na pojeździe, szkód na osobie i innych.
  • Sporządzanie umów i kontraktów wg wytycznych mandanta.
  • Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym (o zapłatę, odszkodowanie i inne) z tytułu zobowiązań wynikłych na skutek naruszeń kontraktu lub z tytułu deliktu.
  • Dochodzenie roszczeń o zapłatę i odszkodowanie przeciwko zarządowi spółki prawa handlowego.