Kancelaria rekomenduje się znacznym doświadczeniem praktycznym w zakresie obsługi przedsiębiorstw – firm jednoosobowych i spółek prawa handlowego.

Doradztwo obejmuje zarówno bieżący konsulting prawny we wszelkich najważniejszych dziedzinach prawa oraz zastępstwo prawne procesowe przez Sądami i Urzędami.

Reprezentujemy Mandantów w sprawach z jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie prawa administracyjnego (urzędy) a także w obrocie gospodarczym z jednostkami z sektora prywatnego (inne firmy).

Sporządzamy opinie prawne, memoranda i służymy bieżącym doradztwem na wysokim poziomie merytorycznym w aspekcie praktycznym funkcjonowania Państwa przedsiębiorstwa jak i prawnym.

Analizujemy ryzyko prawne, sporządzamy prognozy procesowe. Świadczymy także dyżury prawne w siedzibie Państwa firmy w terminach umówionych.

Bieżący konsulting prawny świadczony jest poprzez porady online, porady telefoniczne i doradztwo w siedzibie Kancelarii lub w siedzibie Państwa przedsiębiorstwa.

Reprezentujemy Państwa przedsiębiorstwo we wszelkich postępowaniach prawnych, w tym. min. w postepowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych przed wszelkimi urzędami. Uczestniczymy w spotkaniach i negocjacjach.

Kancelaria specjalizuje się w zakresie prawa: cywilnego, gospodarczego, handlowego, ustawy o KRS, ustawy o księgach wieczystych, spadkowego, administracyjnego, samorządowego, przewozowego, ubezpieczeniowego, prawa konsumenckiego, prawa odszkodowawczego.

Nasze doradztwo obejmuje

  • w zakresie prawa pracy: Przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, ochrona pracodawcy przed roszczeniami związanymi z rozwiązaniem umowy o pracę lub wypłatą wynagrodzenia (w tym również wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych), przygotowywanie projektów umów o odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie z obowiązkiem wyliczenia, rozwiązywanie stosunku pracy, analiza rozkładów i systemów czasu pracy pod kątem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, wdrażanie zasad rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych, ochrona wynagrodzenia za pracę, urlopy i inne zwolnienia od pracy, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników, audyt dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników, przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego w tym Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania i Zarządzeń, doradztwo w zakresie zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, doradztwo związane z prawnokarną ochroną pracowników, spory sądowe z pracownikami.
  • w zakresie prawa cywilnego: Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów oraz porozumień handlowych, dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie z tytułu wykonanych usług, pozasądowe rozwiązywanie sporów cywilnych, analiza prawna umów zawieranych przez przedsiębiorcę, doradztwo w zakresie zabezpieczeń prawnych transakcji handlowych, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania umów, kontrola prawidłowości realizowania kontraktów handlowych, ochrona przeciwko roszczeniom odszkodowawczym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, ochrona własności, doradztwo w zakresie skutków niewykonania zobowiązań wynikających z umów wzajemnych, bieżące informacje w zakresie zmian właściwych dla przedsiębiorcy przepisów prawa cywilnego, opracowywanie i wdrażanie systemów windykacji dla przedsiębiorców, reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu egzekucyjnym.
  • w zakresie prawa handlowego: tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, przygotowywanie projektów umów i aktów założycielskich spółek kapitałowych, przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów wynikających z prawa spółek, przeprowadzanie zmian w organach spółek, doradztwo organom spółek, odpowiedzialność materialna członków zarządu, reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych przed Sądem Rejestrowym, doradztwo z zakresu prawa spółek handlowych, przygotowywanie dokumentów wymaganych do dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowywanie dokumentów i uchwał niezbędnych do składania rocznych sprawozdań finansowych, opracowywanie statutów fundacji i stowarzyszeń.
  • w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego: doradztwo prawne w zakresie dochodzenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, zgłaszanie wniosków o upadłość.
  • w zakresie prawa administracyjnego: uzyskiwanie decyzji administracyjnych organów administracji państwowej i samorządowej w zakresie właściwym dla przedmiotu działalności przedsiębiorcy, doradztwo w zakresie zasad oraz obowiązków nałożonych na przedsiębiorców a dotyczących opłat produktowych, recyklingu oraz ochrony środowiska, przygotowywanie projektów wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleń wodnoprawnych, doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.
  • windykacja należności: wdrażanie i nadzorowanie systemów windykacji dla przedsiębiorców obejmujących wykazy dokumentów, procedury windykacyjne, zasady zgłaszania roszczeń oraz ich egzekucji, monitoring gospodarczy, analiza prawna odpisów z ewidencji właściwych ze względu na formę prawną prowadzonej działalności dla danego przedsiębiorcy, analiza dokumentacji przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, analiza przedsiębiorcy pod kątem prowadzonych postępowań egzekucyjnych dochodzenie roszczeń przed sądem.