• Dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu robót wykonanych na podstawie umowy o roboty budowlane lub umowy o dzieło wobec zamawiającym i inwestorów.
  • Doradztwo prawne przy zawarciu umowy o roboty budowlane oraz w toku prowadzenia inwestycji.
  • Pomoc prawna przy współpracy z innymi Uczestnikami inwestycji budowlanej takimi jak: Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy i inni.
  • Doradztwo prawne przy zgłoszeniu i realizacji wad robót budowlanych.
  • Kompleksowe doradztwo w sprawach roszczeń z umów o roboty budowlane i umów o dzieło: w tym dochodzenie kar umownych, odszkodowania, wykonawstwa zastępczego i innych roszczeń.
  • Kompleksowe doradztwo prawne w toku prowadzenia inwestycji.
  • Sporządzanie pism i umów w toku procesu budowlanego, takich jak umów o roboty budowlane, umów o dzieło, zgłoszenie wad i inne.